دکتر هلاکو محسنی فر

مطالب علمی فیزیوتراپی

17- در تست ایزوکینتیک مفصل شانه نسبت حداکثر گشتاور به وزن بدن (pt/bw) جهت عضلات ابداکتور و اداکتور به ترتیب ....... می‌باشند؟ سوال 17 دکتری 80-79

الف) 45-56 درصد و 25-26 درصد

ب) 25-26 درصد و 45-56 درصد

ج) 25-45 درصد و 25-26 درصد

د) 26-56 درصد و 25-45 درصد

 

پاسخ: گزینه ب صحیح است. حداکثر گشتاور (peak torque) میزان ماکزیمم گشتاور حرکتی مورد اندازه‌گیری (در این‌جا ابداکشن و اداکشن شانه) را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌دانیم گشتاور حرکت، حاصلضرب نیروی عضلات انجام دهنده‌ی آن حرکت خاص در بازوی گشتاوری است. بنابراین با فرض ثابت بودن بازوی گشتاوری می‌توانیم بگوییم که آن گروه عضلات قدرت بیشتری دارند. نسبت حداکثر گشتاور به وزن بدن، نرمالیز کردن میزان حداکثر گشتاور است. چون ممکن است افراد با جثه‌های مختلف لاغر یا قوی هیکل در تست (شاید) حاضر شوند بنابراین میزان حداکثر گشتاور را بر وزن بدن بیمار تقسیم می‌کنند تا حداکثر گشتاور با توجه به وزن فرد تعریف شود. دانستن کمی اعداد ضرورت ندارد چون در تحقیقات و مقالات مختلف متفاوت می‌باشد، اما از لحاظ کیفی می‌دانیم که گروه عضلات اداکتور از گروه عضلات ابداکتور قوی‌تر است و این تفاوت جزیی نیست و تنها گزینه‌ی منطبق، گزینه‌ی ب می‌باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم فروردین 1392ساعت 10:35  توسط دکتر هلاکو محسنی فر  | 


16- کدامیک از مفاصل زیر در کمپلکس شانه مفصل آناتومیکی نیست؟

 الف) مفصل گلنوهومرال

ب) مفصل آکرومیوکلاویکولا

ج) مفصل اسکاپولو توراسیک

د) مفصل استرنوکلاویکولا

 

پاسخ: گزینه ج صحیح است. مفصل آناتومیکی (مفصل واقعی) یعنی مفصلی که ساختارهای یک مفصل تیپیک همانند کپسول مفصلی، لایه سینوویوم، غضروف مفصلی و لیگامان‌ها و ساختارهای حمایتی مفصل و گیرنده‌های عصبی در کپسول و لیگامان را داشته باشد. در برابر آن، مفصل فیزیولوژیک (مفصل کاذب)، مفصلی است که فقط اتصال دو جزء استخوانی انجام می‌شود. کمپلکس شانه شامل سه مفصل آناتومیکی شامل مفاصل استرنوکلاویکولا، آکرومیوکلاویکولا و گلنوهومرال و دو مفصل فیزیولوژیک شامل مفاصل اسکاپولوتوراسیک و قوس کوراکوآکرومیال است.

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم فروردین 1392ساعت 2:54  توسط دکتر هلاکو محسنی فر  | 


15- ارزش زاویه‌ای حفره گلنویید در حالت طبیعی چقدر است؟

الف) 15 درجه

ب) 30 درجه

ج) 75 درجه

د) 150 درجه

 

پاسخ: گزینه ج صحیح است. ارزش زاویه‌ای یا Angular value به معنای اینست که حفره گلنویید چه مقدار از یک کره کامل 360 درجه‌ای را شامل می‌شود. بنابراین سطح مفصلی هوهروس با ارزش زاویه‌ای 150 درجه باید در سطح مفصلی حفره گلنویید با ارزش زاویه‌ای 75 درجه قرار گیرد.

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم فروردین 1392ساعت 2:53  توسط دکتر هلاکو محسنی فر  | 


14- سر حفره گلنویید در شانه به کدام سمت نگاه می‌کند؟

الف) داخل، جلو، پایین

ب) داخل، عقب، پایین

ج) خارج، عقب، بالا

د) خارج، جلو، بالا

 

پاسخ: گزینه د صحیح است. سر حفره گلنویید در شانه به سمت خارج، جلو و بالا نگاه می‌کند و با سر هومروس مفصل گلنوهومرال را می‌سازد.

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم فروردین 1392ساعت 2:52  توسط دکتر هلاکو محسنی فر  | 

13- اثرات آنالژزیک کاربرد Whirlpool کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟ سوال 73 کارشناسی ارشد 76-75

الف) اثرات گرمایی

ب) افزایش ادم

ج) تحریک فیبرهای غیرمیلینه

د) تحریک فیبرهای قطور میلین دار مکانورسپتور

 

پاسخ: گزینه د صحیح است. اثر آنالژزیک یا ضددرد ویرل‌پول به دلیل تحریک گیرنده‌های مکانیکی و تحریک فیبرهای قطور میلین‌دار است. ویرل‌پول بدلیل ضربات آبی که وارد می‌کند گیرنده‌های مکانیکی پوست را تحریک می‌کند. اثرات گرمایی (گزینه الف) یا سرمایی به درجه حرارت آب مورد استفاده بستگی دارد، هم گرما و هم سرما از طریق افزایش آستانه درد سبب کاهش درد می‌شوند ولی این مسأله اختصاص به ویرل‌پول ندارد و هنگام قرارگیری اندام در آب گرم بدون ضربات ویرل‌پول هم اتفاق می‌افتد. گزینه ب جزء عوامل منفی است که خود سبب افزایش درد می‌شود، در هنگام استفاده از هیدروتراپی و ویرل‌پول بدلیل فشار هیدرواستاتیک ادم کاهش می‌یابد. گزینه ج هم به معنای تحریک گیرنده‌های درد است.

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم فروردین 1392ساعت 2:37  توسط دکتر هلاکو محسنی فر  | 

12- تاندون کدامیک از عضلات شانه به فیبرهای کپسول مفصلی شانه می‌چسبند؟

الف) دو سر بازویی، سوپرااسپیناتوس، دلتویید، ساب اسکاپولاریس

ب) سوپرااسپیناتوس، اینفرااسپیناتوس، ترس مینور، ساب اسکاپولاریس

ج) سوپرااسپیناتوس، اینفرااسپیناتوس، ترس ماژور، ساب اسکاپولاریس

د) سوپرااسپیناتوس، اینفرااسپیناتوس، ترس ماژور، ترس مینور

 

پاسخ: گزینه ب صحیح است. عضلات روتاتور کاف به فیبرهای کپسول مفصلی شانه می‌چسبند. به همین خاطر عضلات روتاتور کاف جزء عضلات آرتروکینماتیک مفصل شانه است که تنشن آن‌ها بر روی کپسول مفصل تأثیر می‌گذارد. عضلات سوپرااسپیناتوس، اینفرااسپیناتوس، ترس مینور و ساب اسکاپولاریس جزء عضلات روتاتور کاف هستند. عضله ساب اسکاپولاریس در بین این چهار عضله از اهمیت بیشتر برخوردار است.

+ نوشته شده در  جمعه دوم فروردین 1392ساعت 3:24  توسط دکتر هلاکو محسنی فر  | 

11- کدام جمله در مورد لیگامان کوراکوکلاویکولا صحیح نمی‌باشد؟

الف) لیگامان تراپزویید نسبت به حرکت Protraction کلاویکولا مقاومت نشان می‌دهد.

ب) لیگامان تراپزویید نسبت به حرکت Lateral کلاویکولا مقاومت نشان می‌دهد.

ج) لیگامان کونویید نسبت به حرکت Retraction کلاویکولا مقاومت نشان می‌دهد.

د) لیگامان کونویید نسبت به حرکتInferior  کلاویکولا مقاومت نشان می‌دهد.

 

پاسخ: گزینه د صحیح است. لیگامان کوراکوکلاویکولا شامل دو لیگامان تراپزویید و کونویید می‌باشد. حرکت کلاویکولا براساس حرکت قسمت خارج کلاویکولا تعریف می‌شود. لیگامان تراپزویید جلوی حرکت پروترکشن، الویشن کلاویکولا و حرکت رو به سمت خارج (Lateral) را می‌گیرد. لیگامان کونویید جلوی حرکت رترکشن کلاویکولا و الویشن کلاویکولار را می‌گیرد. چون هر دو لیگامان از زایده کوراکویید شروع می‌شود و به سطح تحتانی کلاویکولا اتصال می‌یابد، نمی‌توانند جلوی حرکت رو به پایین (Inferior) کلاویکولا را بگیرند.

+ نوشته شده در  جمعه دوم فروردین 1392ساعت 3:22  توسط دکتر هلاکو محسنی فر  | 

10- ارزش زاویه‌ای سر استخوان هومروس در حالت طبیعی چقدر است؟

 الف) 30 درجه

ب) 60 درجه

ج) 90 درجه

د) 150 درجه

 

پاسخ: گزینه د صحیح است. ارزش زاویه‌ای یا Angular value به معنای اینست که سر استخوان هومروس چه مقدار از یک کره کامل 360 درجه‌ای را شامل می‌شود.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم اسفند 1391ساعت 16:11  توسط دکتر هلاکو محسنی فر  | 

9- سر استخوان هومروس در وضعیت آناتومیکی به کدام سمت نگاه می کند؟

الف) داخل، کمی به عقب، بالا

ب) داخل، کمی به جلو، بالا

ج) خارج، کمی به عقب، پایین

د) خارج، کمی به جلو، پایین

 

پاسخ: گزینه الف صحیح است. سر استخوان هومروس در وضعیت آناتومیکی به سمت داخل (رو به حفره گلنویید)، کمی به عقب (رتروورژن) و به سمت بالا نگاه می‌کند.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم اسفند 1391ساعت 16:0  توسط دکتر هلاکو محسنی فر  | 


8- کدام قسمت از لیگامان گلنوهومرال چرخش خارجی بازو را قبل از دامنه 90 درجه ابداکسیون کنترل می کند؟

الف) Superior

ب) Middle

ج) Inferior

د) Posterior

 

پاسخ: گزینه ب صحیح است. قسمت فوقانی لیگامان گلنوهومرال در حرکت اداکشن سفت می‌شود. قسمت میانی لیگامان گلنوهومرال چرخش خارجی بازو را قبل از دامنه 90 درجه ابداکشن کنترل می‌کند. قسمت تحتانی لیگامان گلنوهومرال چرخش خارجی بازو را بعد از دامنه 90 درجه ابداکشن (یا همان مکانیسم دررفتگی قدامی شانه) کنترل می‎کند. باند خلفی (گزینه د) قسمتی از باند تحتانی لیگامان گلنوهومرال است که در حرکت ابداکشن و چرخش داخلی سفت می‌شود.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم اسفند 1391ساعت 15:32  توسط دکتر هلاکو محسنی فر  | 

مطالب قدیمی‌تر